GREENOXY
GREENOXY
    发布时间: 2019-04-09 18:13    
介绍


德国独特的水质改善过程中最关键的部分被称为“稳定持续氧化”。如果所有的REDOXY-3C都被严重污染的水消耗,就会导致水体富营养化逆转和水质问题。GreenOxy的发明是为了不断改善淡水和废水的应用,这个过程是从上到下给整个水体充氧。GreenOxy稳定释放氧气,不会增加悬浮物或增加浑浊度。GreenOxy会沉淀在底部,以确保沉积物和污泥的氧化。产品特色和效益

下载链接

                   
其他

Reach_Brochure


Nitrotrapp    |  Corrtrapp    |   
吸附材料
过滤材料
过滤吸附材料
OXYSORB    |    GreenOXY
WhiteOXY    |   Ferric-SG
系统
氧化处理材料